hypotheek@brrgroep.nl 010-286 5933
Brr Groep
Loading…
  • 0
  • 1Wat doet de notaris?

Na het tekenen van het koopcontract heeft u een bepaalde periode de tijd om uw hypotheek te regelen. Als de hypotheekaanvraag in orde is, staat niets de overdracht van het huis nog in de weg. Dit gebeurt bij de notaris. De notaris maakt een officiële leveringsakte en hypotheekakte op. Na ondertekening van de beide aktes en de inschrijving hiervan in het kadaster, bent u officieel eigenaar van het huis en/of de grond.

Wat is een taxatierapport ?

Waardebepaling van een woning door een makelaar, is vaak nodig voor het verkrijgen van een hypotheek. De bank stelt vaak een taxatierapport verplicht. Bij een taxatie wordt zowel gekeken naar de woning zelf als naar de omgeving.
In het taxatierapport wordt aan de hand van twee verschillende bedragen een waarde toegekend aan het desbetreffende onderpand. De eerste is de executiewaarde; dat is de waarde bij een gedwongen verkoop. En de tweede is de vrije verkoop waarde. Dat is de waarde die de woning bij een (normale) verkoop zou moeten opbrengen. Aan de hand van een aantal criteria, die tevens in het taxatierapport worden opgeschreven, bepaalt de makelaar de waarden van de woning.

Wat is een bouwkundig rapport?

Een bouwkundig onderzoek is een onderzoek naar de kwaliteit, oftewel de bouwkundige staat, van het huis. Dit onderzoek brengt eventuele verborgen gebreken aan het licht. Het voordeel voor u is dus dat u niet onvoorzien voor een hoop extra kosten komt te staan in de toekomst. Het onderzoek geeft u simpelweg zekerheid. Daarnaast kunt u de uitkomsten van het bouwkundig rapport meenemen in de prijsonderhandelingen.

Wat hoort er in een koopcontract te staan?

De koopakte bevat in ieder geval:
Personalia; van koper en verkoper
Gegevens over de woning
Koopsom en waarborgsom
Bepalingen en Garanties
Ontbindende bepalingen

Wat is een rentevaste periode bij een hypotheek?

Nu kiest u bij het sluiten van een hypotheek niet alleen voor een hypotheekvorm, maar ook voor de periode dat de hypotheekrente vast staat. Dit is heel belangrijk, want een aanzienlijke component van uw maandelijkse woonlast is natuurlijk de rente. De beste keuze is in dit geval afhankelijk van uw persoonlijke wensen en omstandigheden. Er zijn diverse mogelijkheden.
Zo kan de rente worden aangepast aan de actuele rente ontwikkelingen, of kan hij voor een bepaalde periode worden vastgezet. De rentevast perioden kunnen variëren van 1 tot 30 jaar.
Hoe langer de periode die u afspreekt, hoe langer u zekerheid heeft over de hoogte van uw maandlast. Na afloop van de afgesproken rentevaste periode kunt u opnieuw kiezen voor een nieuwe rentevaste periode en een rentevorm. Veel mensen in Nederland hebben momenteel de voorkeur voor een rentevast periode van 10 jaar.

Waarom heb ik een adviseur nodig ik kan toch ook naar mijn eigen bank gaan?

Het advies van onze hypotheek adviseur is onafhankelijk en objectief. Wij werken met bijna alle banken en geldverstrekkers in Nederland samen. Dit houdt in dat u kunt kiezen uit vrijwel alle producten die er op de markt te vinden zijn, ongeacht van welke bank of verzekeraar dit product afkomstig is. Daarnaast kunnen wij verschillende aanbieders combineren wat voor u voordeliger kan zijn. Dat maakt het vinden van een hypotheek die perfect aansluit op uw persoonlijke situatie wel zo makkelijk. Bij uw eigen bank krijg je alleen een offerte van die betreffende bank en wordt dit niet vergeleken met alle andere banken, je weet dus nooit of je het beste hypotheek aanbod krijgt.

Moet ik een vast contract hebben om een hypotheek af te sluiten?

Nee hoor. Ook met een tijdelijk contract, als uitzendkracht, flexwerker of als zelfstandig ondernemer is het mogelijk een hypotheek af te sluiten. Belangrijk is dat je kunt aantonen dat je de laatste jaren een constant inkomen hebt gehad. Met een tijdelijk contract kan uw werkgever eventueel ook een intentieverklaring ondertekenen waarin hij aangeeft het tijdelijke dienstverband te zijner tijd om te zetten in een vast dienstverband. Een hypotheek afsluiten is dan geen probleem.

Welke kosten zijn er bij de aankoop van een woning en afsluiten van een hypotheek?

Als men een woning aankoopt en een hypotheek afsluit krijgt u te maken met diverse bijkomende kosten. Hieronder een vermelding van de meest voorkomende kosten. Deze kosten zijn ongeveer 6% van de koopsom van de woning. De meeste van deze kosten kan men meefinancieren in het hypotheek bedrag. Soms moet men een stukje eigen geld inbrengen.

Overdrachtsbelasting 2%
Transport akte notaris
Kosten aankoop makelaar
Taxatiekosten
Afsluitkosten hypotheek
Hypotheekakte notaris
Aanvraag Nationale Hypotheek Garantie

De meeste van deze aankoop kosten zijn ook weer eenmalig aftrekbaar van de inkomstenbelasting. U krijgt dus een deel van de aankoop kosten weer terug via de belastingdienst!

Wat zijn ontbindende voorwaarden?

Het kopen van een huis is een aankoop met grote financiële gevolgen. In de meeste gevallen is het verstandig om bepaalde ontbindende voorwaarden op te nemen.
Vanaf het moment dat u het voorlopig koopcontract hebt getekend, hebt u nog drie dagen bedenktijd. Daarna is de koop definitief. De overdracht kan nog maanden duren, maar de partijen hebben in ieder geval een akkoord bereikt.
Over het algemeen worden er in het voorlopig koopcontract ontbindende voorwaarden opgenomen. Deze omschrijven voorwaarden in welke omstandigheden de koopovereenkomst nog kan worden ontbonden.

Ontbindende voorwaarde: drie dagen bedenktijd
Dit is een bepaling die altijd geldt, ook als deze niet in het voorlopig koopcontract is opgenomen. Het is namelijk een dwingend wettelijke recht. In de bedenktijd moeten minimaal twee werkdagen zitten. Hierdoor kan in de praktijk een langere bedenktijd in dagen gelden.
Ontbindende voorwaarde: resultaten bouwkundig rapport
De kopers van een huis hebben een onderzoeksplicht en de verkopers hebben een meldingsplicht. Toch is het aan te raden om nader onderzoek te verrichten naar wat u koopt. De verkopers weten niet alles, en zullen alleen melden waarvan ze zelf vinden dat ze het moeten melden. De uitkomst van een bouwkundig rapport kunt u als ontbindende voorwaarde laten opnemen. Mocht uit deze keuring blijken dat u grote kosten moet maken, kunt u onder de koop uit. Door een dergelijke voorwaarde op te nemen kunt u ook in een gunstige onderhandelingspositie komen als er hoge kosten moeten worden gemaakt.
Ontbindende voorwaarde: de financiering
Op het moment dat een voorlopig koopcontract is getekend, kunnen de kopers de financiering pas afronden. De bank moet namelijk weten welk huis er gekocht gaat worden en voor welk bedrag. Pas dan kan de bank een oordeel vormen over het risico. In het voorlopig koopcontract kan een datum worden opgenomen waarop de financiering uiterlijk rond moet zijn.
Ontbindende voorwaarde: NHG
Naast de financiering kan het verkrijgen van Nationale Hypotheek Garantie ook een voorwaarde zijn. Het definitief toekennen van deze garantie kan enkele weken in beslag nemen. In het geval de NHG niet verstrekt gaat worden, kunnen de kopers nog onder het contract uit.

Blijft hypotheekrente fiscaal aftrekbaar?

Hypotheekrente is alleen fiscaal aftrekbaar als je de lening gebruikt voor de aankoop, het onderhoud of verbetering van de eigen woning, Ook rente voor een lening waarmee je een jaarlijkse erfpachtcanon afkoopt is fiscaal aftrekbaar. De aftrek is beperkt tot maximaal 30 jaar. Bij bijvoorbeeld verhuizing en verbouwing gaat voor een verhoging van de hypotheek een nieuwe periode van 30 jaar in.

Hoe krijgt u van de belastingdienst een deel van uw betaalde hypotheekrente terug?

Na afloop van het belastingjaar vult u de aangifte inkomstenbelasting in en vermeld u de aftrekpost hypotheekrente. U krijgt dan een keer paar jaar een deel van de betaalde hypotheekrente terug van de belastingdienst. U kunt de belasting ook maandelijks terug vragen door middel van een voorlopige teruggaaf. Wij kunnen u helpen bij het indienen van een voorlopige teruggaaf of het doen van de jaarlijkse belasting aangifte.

Wat is erfpacht?

Soms staat een eigen huis niet op eigen grond, maar is de grond in erfpacht gegeven. Als er sprake is van erfpacht moet de eigenaar van het huis aan de eigenaar van de grond jaarlijks een bedrag betalen, de erfpachtcanon. Het te betalen bedrag wordt voor een bepaalde periode vastgesteld en kan daarna worden herzien. Soms is de vastgestelde tijdslimiet erg kort, namelijk drie tot vijf jaar. Als er sprake is van erfpacht is de verkoper van de woning verplicht de koper daarover te informeren. De koper moet er rekening mee houden dat er jaarlijks extra lasten zijn. Deze lasten kunnen in de loop van de tijd stijgen.

Welke verzekeringen zijn er om het risico bij overlijden te dekken?

Om de kosten van overlijden zelf te dekken is er een uitvaarverzekering, en voor de overige kosten (hypotheek bijvoorbeeld) wordt er vaak geadviseerd om een overlijdensrisicoverzekering of een levensverzekering af te sluiten. Bij overlijden wordt de hypotheek met de uitkering van deze verzekering geheel of gedeeltelijk ingelost. In hoeverre de hypotheek wordt ingelost, is afhankelijk van de hoogte van de dekking. Uw partner kan dan meestal onbezorgd in de woning blijven wonen.

Wat is de waarborgsom?

In veel gevallen moet u als aankopende partij een waarborgsom storten van 10 % van de koopsom. Dit geeft de verkopende partij meer zekerheid dat de gemaakte afspraken nagekomen worden. In plaats van dit bedrag te storten kunt u ook de bank waar de hypotheek is aangevraagd een bankgarantie laten afgeven.

Wat is de WOZ waarde?

De WOZ-waarde is de waarde van een woning volgens de Wet Waardering Onroerende zaken. De WOZ waarde wordt door de gemeente vastgesteld. De WOZ heeft voor huiseigenaren gevolgen voor de hoogte van een drietal belastingen. De WOZ-waarde is namelijk bepalend voor: de inkomstenbelasting, de onroerendezaakbelasting (OZB) en de waterschapsheffing.

Wat is een VVE?

VVE staat voor vereniging van eigenaren.
Wie eigenaar van een koopappartement is, wordt automatisch lid van de Vereniging van Eigenaren. Dat lidmaatschap is een wettelijke verplichting.
De VVE behartigt de gemeenschappelijke belangen van woning- en winkeleigenaren in een gebouw en is verantwoordelijk voor het onderhoud van het gebouw en de bijbehorende grond.